Geloof & Waarden

De kernwaarden en handelswijzen waar JmeO zich van harte aan verbindt als reactie op de specifieke richtlijnen die door God gegeven zijn sinds het begin van JmeO in 1960.

Inleiding

Dit document presenteert de doelstelling, de geloofsovertuigingen, de fundamentele waarden en handelswijzen waar JmeO zich van harte aan verbindt als reactie op de specifieke richtlijnen die door God gegeven zijn sinds het begin van JmeO in 1960.

Ze zijn hier vastgelegd om datgene door te geven aan komende generaties wat God met nadruk aan ons gegeven heeft. Deze gedeelde doelstelling en onze gemeenschappelijke JmeO geloofsovertuigingen en waarden zijn de leidende principes voor de groei van onze zendingsbeweging, zowel in het verleden als in de toekomst.

Sommigen zijn gemeengoed voor alle christenen overal, terwijl anderen specifiek zijn voor Jeugd met een Opdracht. De combinatie van beschreven doel, geloofsovertuigingen, waarden en handelswijzen vormt de unieke familiekarakteristieken van JmeO – ons ‘DNA’. Zij vormen het kader dat we in ere houden, want zij helpen ons te bepalen wie we zijn, hoe we leven en hoe we beslissingen maken.

Een ‘YWAM-er’ (‘JmeO’er’) is iemand die een JmeO Discipelschap Training School (DTS) heeft voltooid en met vreugde deze verklaring omarmt, evenals de zogenaamde ‘Woorden van Erfenis’ (‘Legacy Words’) en ‘Verbondsverklaringen’ (onderaan).

DE DOELSTELLING VAN JMEO

Jeugd met een Opdracht (JmeO) is een internationale beweging van christenen vanuit vele denominaties, toegewijd om persoonlijk Jezus bekend te maken aan deze en toekomstige generaties, om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren tot participatie in deze taak, en om gelovigen te trainen en toe te rusten zodat zij hun deel kunnen inbrengen bij het vervullen van de Grote Opdracht. >>>

Geroepen

Als burgers van Gods Koninkrijk zijn we geroepen om onze Heer lief te hebben en te aanbidden en om aan Hem gehoorzaam te zijn. Om het lichaam van Christus, de kerk, lief te hebben en te dienen. En om alle volkeren overal op aarde lief te hebben, wat het gehele Evangelie, voor de gehele mens, in de gehele wereld uitdragen, omvat. >>>

Geloof

Wij, van Jeugd met een Opdracht, geloven in God – Vader, Zoon en Heilige Geest – en dat de Bijbel het
door God geïnspireerde en gezaghebbende Woord is, waarin wordt geopenbaard dat Jezus Christus de
Zoon van God is, ten volle mens en ten volle God; dat de mensheid geschapen is naar Gods beeld; dat Hij
ons heeft geschapen om eeuwig leven te hebben door Jezus Christus; dat hoewel alle mensen hebben
gezondigd en Gods heerlijkheid derven, God het mogelijk heeft gemaakt dat mensen gered worden door
de menswording, het leven, de dood, de opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus; dat bekering,
geloof, liefde en gehoorzaamheid een passend antwoord vormen op Gods initiatief van genade, door de
actieve bediening van de Heilige Geest, aan ons; dat God verlangt dat alle mensen gered worden en dat zij de waarheid leren kennen; en dat de kracht van de Heilige Geest zichtbaar wordt in en door ons voor het uitvoeren van de laatste opdrachten die Christus ons gaf: “Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend” (NBV, Marcus 16:15) en “Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen...” (NBV, Matteüs 28:19).

JmeO’s Fundamentele Waarden

Jeugd met een Opdracht heeft 18 kernwaarden

00/18
Fundamentele Waarden
Ontdek YWAM's

18 Waarden

1. God Kennen
2. God bekend maken
3. Gods stem verstaan
4. Aanbidden en voorbede doen
5. visionair zijn
6. Jonge mensen bekrachtigen
7. Gedecentraliseerd zijn
8. internationaal en interkerkelijk zijn
9. Een bijbels christelijk wereldbeeld hebben

10. In teams functioneren
11. Dienstbaar leiderschap tonen
12. Eerst doen, dan onderwijzen
13. Relatie-georienteerd zijn
14. Waarderen van het individu
15. Waarderen van gezinnen
16. Praktiseren van afhankelijkheid van God
17. Gastvrijheid uitleven
18. Communiceren met integriteit

01/18
Fundamentele Waarden
Waarde 1

God Kennen

JmeO zet zich ervoor in om God, Zijn natuur, Zijn karakter en Zijn handelswijzen te kennen, zoals
geopenbaard in de Bijbel, dat is het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God. We strekken ons ernaar uit om in ieder aspect van onze levens en bedieningen een weerspiegeling te zijn van wie Hij is. Uit het kennen en genieten van de gemeenschap met God vloeit automatisch een verlangen voort om Hem met anderen te delen.

02/18
Fundamentele Waarden
Waarde 2

GOD BEKEND MAKEN

JmeO is geroepen om God over de gehele wereld en in ieder deelgebied van de maatschappij bekend te maken door evangelisatie, training en hulpverlening. We geloven dat redding van zielen tot resultaat zou moeten hebben dat samenlevingen veranderen. Daarmee zijn we gehoorzaam aan Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn discipelen te maken.
[1 Kronieken 16:24-27; Psalm 68:11; Psalm 71:15-16; Psalm 145:4-7; Matteüs 28:18-20; Marcus 16:15; Handelingen 1:8; Handelingen 13:1-4a; Romeinen 10:8-15; Romeinen 15:18-21]

03/18
Fundamentele Waarden
Waarde 3

GODS STEM VERSTAAN

JmeO zet zich ervoor in om dingen met God tot stand te brengen door te luisteren naar Zijn stem, door Zijn gebeden te bidden en door Zijn geboden te gehoorzamen in kleine en grote zaken. We zijn afhankelijk van het verstaan van Zijn stem als individuen, in teamverband en in grotere gezamenlijke bijeenkomsten; het is een geïntegreerd deel van ons besluitvormingsproces.
[1 Samuël 3:7-10; 2 Kronieken 15:2-4; Psalm 25:14; Jesaja 6:8; Amos 3:7; Lucas 9:35; Johannes 10:1-5; Johannes 16:13-15; Hebreeën 3:7-8,15; Openbaring 2:7,11,17,27; 3:6,13,22]

04/18
Fundamentele Waarden
Waarde 4

AANBIDDEN EN VOORBEDE DOEN

JmeO is toegewijd om God te aanbidden en zich toe te wijden aan voorbede als geïntegreerd deel van het dagelijks leven. We erkennen de poging van Satan om het werk van God te vernietigen en we vertrouwen op Gods aanwezigheid, de Heilige Geest, die ons bekrachtigt om Satans strategieën te overwinnen in het leven van individuen en aangelegenheden van volken.
[1 Samuël 7:5; 2 Kronieken 7:14; Psalm 84:1-8; Psalm 95:6-7; Psalm 100:1-5; Marcus 11:24-25; Handelingen 1:14; Efeziërs 6:13-20; 1 Tessalonicenzen 5:16-19; 1 Timoteüs 2:1-4]

05/18
Fundamentele Waarden
Waarde 5

VISIONAIR ZIJN

JmeO is geroepen visionair te zijn; dat wil zeggen het voortdurend ontvangen, voeden en vrijzetten van nieuwe visie van God. Wij ondersteunen het pionieren van nieuwe bedieningen en methoden. Daarbij zijn we altijd bereid radicaal te zijn, om relevant te zijn voor iedere generatie, iedere bevolkingsgroep en ieder deelgebied van de maatschappij. We geloven dat de apostolische roeping van JmeO vraagt om integratie van geestelijk leiderschap, vrijheid in de Geest en relaties, dat alles gebaseerd op het Woord van God.
[Numeri 12:6; 1 Samuël 12:16; Spreuken 29:18; Ezechiël 1:1; Habakuk 2:2-3; Marcus 1:35-39; Lucas 9:1-6;
Handelingen 16:9-10; Handelingen 26:19; 2 Peter 3:9-13]

06/18
Fundamentele Waarden
Waarde 6

JONGE MENSEN BEKRACHTIGEN

JmeO is geroepen om jonge mensen te bekrachtigen. Wij geloven dat God jonge mensen gaven gegeven heeft en dat Hij ze geroepen heeft om voorop te lopen in visie en bediening. We zijn toegewijd om hen te waarderen, te vertrouwen, te trainen, te ondersteunen, ruimte voor hen te maken en hen vrij te zetten. Zij zijn niet enkel de Kerk van de toekomst; zij zijn de Kerk van vandaag. We zijn toegewijd hen te volgen waarheen zij in Gods wil leiden.
[1 Samuël 17:32-50; Prediker 4:13-14; Prediker 12:1-7; Jeremia 1:5-10; Daniël 1:17-20; Joël 2:28; Johannes 6:9; Handelingen 16:1-5; 1 Timoteüs 4:12-16; 1 Johannes 2:12-14]

07/18
Fundamentele Waarden
Waarde 7

GEDECENTRALISEERD ZIJN

JmeO is een wereldwijde vrijwilligersbeweging, waarin Christus centraal staat en geloof het fundament vormt, verenigd door gedeelde visie, geloofsovertuigingen, fundamentele waarden en relaties. Wij hebben geen centrale structuur. Elke JmeO bediening heeft het voorrecht en de geestelijke verantwoordelijkheid om gezonde relaties te ontwikkelen en onderhouden met betrokken autoriteiten en kringen van oudsten.
[Exodus 18:13-26; Numeri 1:16-19; Numeri 11:16-17,24-30; Deuteronomium 29:10-13; Jozua 23:1-24:28; Handelingen 14:23; Handelingen 15:1-31; 1 Korintiërs 3:4-11; Titus 1:5-9; Hebreeën 13:7,17]

08/18
Fundamentele Waarden
Waarde 8

INTERNATIONAAL EN INTERKERKELIJK ZIJN

JmeO is internationaal en interkerkelijk, zowel in haar wereldwijde reikwijdte als in haar plaatselijke vorm. Wij geloven dat etnische, taalkundige en kerkelijke diversiteit, samen met door God herstelde aspecten van cultuur, positieve factoren zijn die bijdragen aan de gezondheid en groei van JmeO.
[Genesis 12:1-4; Genesis 26:2-5; Psalm 57:9-10; Jeremia 32:27; Daniël 7:13-14; Handelingen 20:4; 1 Korintiërs 12:12-31; Efeziërs 4:1-16; Colossenzen 3:11; Openbaring 7:9]

09/18
Fundamentele Waarden
Waarde 9

EEN BIJBELS CHRISTELIJK WERELDBEELD HEBBEN

JmeO is geroepen een Bijbels christelijk wereldbeeld te hebben. Wij geloven dat de Bijbel – het boek dat alle aspecten van het leven aanspreekt - een duidelijk onderscheid maakt tussen goed en kwaad, recht en onrecht. De praktische aspecten van het leven zijn niet minder geestelijk dan de verschillende vormen van
bediening. Alles wat in gehoorzaamheid aan God gedaan wordt, is geestelijk. Wij streven ernaar God te eren met alles wat we doen. Daarbij willen we mannen en vrouwen van God toerusten en mobiliseren om taken op te pakken en zo dienstbaar te zijn aan en invloed uit te oefenen op ieder deelgebied van de maatschappij.
[Deuteronomium 8:1-3; Deuteronomium 32:45-47; 2 Koningen 22:8; Psalm 19:7-11; Lucas 8:21; Johannes
8:31-32; Filippenzen 4:8-9; 2 Titus 3:16-17; Hebreeën 4:12-13; Jakobus 4:17]

10/18
Fundamentele Waarden
Waarde 10

IN TEAMS FUNCTIONEREN

JmeO is geroepen in teams te functioneren in alle aspecten van bediening en leiderschap. Wij geloven dat een combinatie van aanvullende gaven, roepingen, perspectieven, bedieningen en generaties, die in eenheid samenwerken op alle niveaus van onze zendingsbeweging leidt tot wijsheid en veiligheid. Het in teamverband zoeken naar Gods wil en maken van beslissingen geeft ruimte voor het wederzijds afleggen van verantwoording en draagt bij tot groei in relaties, motivatie, verantwoordelijkheid en het eigen maken van de visie.
[Deuteronomium 32:30-31; 2 Kronieken 17:7-9; Spreuken 15:22; Prediker 4:9-12; Marcus 6:7-13; Romeinen 12:3-10; 2 Korintiërs 1:24; Efeziërs 5:21; Filippenzen 2:1-2; 1 Petrus 4:8]

11/18
Fundamentele Waarden
Waarde 11

DIENSTBAAR LEIDERSCHAP TONEN

JmeO is geroepen tot dienstbaar leiderschap als een levensstijl, in tegenstelling tot een hiërarchisch leiderschap. Een dienstbaar leider is iemand die de gaven en roepingen van degenen onder zijn/haar zorg eert en over hun rechten en voorrechten waakt. Wij benadrukken dat het van belang is voor degenen met leiderschapsverantwoordelijkheden, dat zij diegenen die zij leiden dienen, zoals Jezus Zijn discipelen diende.
[Deuteronomium 10:12-13; Psalm 84:10; Jesaja 42:1-4; Micha 6:8; Marcus 10:42-45; Johannes 13:3-17; Romeinen 16:1-2; Galaten 5:13-14; Filippenzen 2:3-11; 1 Petrus 4:10-11]

12/18
Fundamentele Waarden
Waarde 12

12. EERST DOEN, DAN ONDERWIJZEN

JmeO is toegewijd aan onderwijzen uit ervaring: eerst doen en dan onderwijzen. Wij geloven dat ervaring uit eerste hand autoriteit geeft aan onze woorden. Belangrijker dan individuele gaven, mogelijkheden en deskundigheid zijn een godvruchtig karakter en een roeping van God.
[Deuteronomium 4:5-8; Ezra 7:10; Psalm 51:12-13; Psalm 119:17-18; Spreuken 1:1-4; Matteüs 7:28-29; Handelingen 1:1-2; Colossenzen 3:12-17; 2 Titus 4:1-5; 2 Petrus 1:5-10]

13/18
Fundamentele Waarden
Waarde 13

RELATIE-GEORIENTEERD ZIJN

JmeO wijdt zich in zowel samenleven als samenwerken toe aan goede onderlinge relaties. We verlangen ernaar een eenheid te zijn door te leven in heiligheid, wederzijdse ondersteuning, transparantie, nederigheid en open communicatie, in plaats van een afhankelijkheid van structuren en regels.
[Leviticus 19:18; Psalm 133:1-3; Spreuken 17:17; Spreuken 27:10; Johannes 13:34-35; Johannes 15:13-17;
Johannes 17:20-23; Romeinen 13:8-10; 1 Johannes 1:7; 1 Johannes 4:7-12]

14/18
Fundamentele Waarden
Waarde 14

WAARDEREN VAN HET INDIVIDU

JmeO wijdt zich in zowel samenleven als samenwerken toe aan goede onderlinge relaties. We verlangen ernaar een eenheid te zijn door te leven in heiligheid, wederzijdse ondersteuning, transparantie, nederigheid en open communicatie, in plaats van een afhankelijkheid van structuren en regels.
[Leviticus 19:18; Psalm 133:1-3; Spreuken 17:17; Spreuken 27:10; Johannes 13:34-35; Johannes 15:13-17; Johannes 17:20-23; Romeinen 13:8-10; 1 Johannes 1:7; 1 Johannes 4:7-12]

15/18
Fundamentele Waarden
Waarde 15

WAARDEREN VAN GEZINNEN

JmeO onderschrijft het belang van gezinnen die God gezamenlijk in zending dienen, dus niet slechts de vader en/of de moeder. Hierin omarmen we ook éénoudergezinnen. We moedigen de ontwikkeling van sterke en gezonde gezinnen aan, waarin alle gezinsleden de roeping tot zending delen en met hun gaven op unieke en aanvullende manieren daarin bijdragen. We erkennen en vieren de Bijbelse visie dat God het
huwelijk heeft bedoeld als heilige verbintenis tussen één man en één vrouw.
[Genesis 2:21-24; Genesis 18:17-19; Deuteronomium 6:6-7; Spreuken 5:15-23; Spreuken 31:10-31; Maleachi 2:14-16; Matteüs 19:3-9; 1 Korintiërs 7:1-16; 1 Timoteüs 3:2-5; Hebreeën 13:4]

16/18
Fundamentele Waarden
Waarde 16

PRAKTISEREN VAN AFHANKELIJKHEID VAN GOD

JmeO is een vrijwilligersbeweging, geroepen om voor financiële voorziening in afhankelijkheid van God te leven. Voor individuen, elk JmeO team en elke JmeO leefgemeenschap komt deze voorziening hoofdzakelijk door Gods volk. Zoals God vrijgevig is geweest naar ons toe, zo verlangen wij vrijgevig te zijn, door onszelf, onze tijd en talenten aan God te geven zonder een vergoeding te verwachten.
[Genesis 22:12-14; Exodus 36:2-7; Numeri 18:25-29; Maleachi 3:8-12; Matteüs 6:25-33; Lucas 19:8-9; 2 Korintiërs 8:1-9:15; Filippenzen 4:10-20; Titus 3:14; 3 Johannes 1:5-8]

17/18
Fundamentele Waarden
Waarde 17

GASTVRIJHEID UITLEVEN

JmeO onderschrijft de bediening van gastvrijheid als een uitdrukking van Gods karakter en de waarde van mensen. Wij geloven dat het belangrijk is om onze harten, huizen, JmeO locaties en trainingscentra te openen om elkaar, onze gasten en de armen en behoeftigen te dienen en te eren. Dit willen we niet doen uit sociale verplichting, maar als uiting van vrijgevigheid.
[Genesis 18:1-8; 2 Samuël 9:1-11; Psalm 68:5-6; Spreuken 22:9; Jesaja 58:7; Matteüs 25:31-46; Handelingen 28:7-8; Romeinen 12:13; Hebreeën 13:1-3; 1 Petrus 4:9]

18/18
Fundamentele Waarden
Waarde 18

COMMUNICEREN MET INTEGRITEIT

JmeO onderschrijft dat alles bestaat omdat God communiceert. Daarom is JmeO toegewijd aan waarheidsgetrouwe, zorgvuldige, tijdige en relevante communicatie. Wij geloven dat goede communicatie essentieel is voor sterke relaties, voor gezonde gezinnen en gemeenschappen en voor een doeltreffende bediening.
[Genesis 1:3-5; Numeri 23:19; Spreuken 10:19; Spreuken 25:9-14; Zacharia 8:16-17; Matteüs 5:33-37; Lucas 4:16-22; Johannes 1:1-5; Colossenzen 4:6; Jakobus 3:1-18]

HISTORISCHE TOELICHTING

Dit document bevat de vertaling van de ‘YWAM Statement of Purpose and the Core Beliefs and
Foundational Values of Youth With A Mission’ (Doelstelling, Geloofsovertuigingen en Fundamentele
Waarden van Jeugd met een Opdracht).

Het document ‘YWAM Statement of Purpose’ (De Doelstelling van JmeO) werd in de vroege jaren ’60
op schrift gesteld. Wij hebben met opzet nooit een ‘Geloofsverklaring’ geschreven, omdat wij ‘een
internationale beweging van christenen vanuit vele denominaties’
zijn en enkel duidelijk willen
uiteenzetten waarom God deze beweging tot leven heeft geroepen.

Het document ‘YWAM’s Core Beliefs and Foundational Values’ (De Geloofsovertuigingen en
Fundamentele Waarden van JmeO)
werd geboren in een proces van horen van God en het luisteren
naar elkaar, dat enkele decennia voortduurde. Dit proces van vaststellen van onze waarden werd
in 1985 ingezet door Darlene Cunningham ten tijde van het 25-jarig jubileum van JmeO, met als
doel deze waarden door te kunnen geven aan volgende generaties. Het document werd zes jaar
later, in 1991, goedgekeurd door de International Council (IC) [Internationale Raad].

Op dat moment was de International Council (IC) de erkende internationale oudstenraad van
JmeO. Sinds die tijd heeft deze internationale kring van oudsten gefunctioneerd onder
verschillende namen. Eerst was het de International Council (IC), later het Global Leadership Team
(GLT) [Internationaal Leidersteam] genoemd, vervolgens het Global Leadership Forum (GLF)
[Internationaal Leidersforum]. Dit orgaan werd in 2014 in Singapore ontbonden om een platter
raamwerk, op translokaal niveua, voor de beweging op te zetten, ter vervanging van een groeiende
hiërarchische organisatiestructuur. Nu zijn er veel kringen van geestelijk oudstenschap door de
beweging heen, waarvan Area Circle Teams (ACTs) [Oudstengebiedskringen] veel voorkomen. Een
groep lang-dienende internationale oudsten is door Loren en Darlene Cunningham samengesteld
onder de naam Founders’ Circle (FC) [Oprichterskring].

Gedurende deze vele decennia is een primaire rol van het internationale geestelijke oudstenschap
(hetzij de IC, GLT, GLF of FC) geweest om de fundamentele documenten van JmeO te bevestigen,
te beheren en te beschermen. Hoewel de FC niet het besturende toezicht heeft zoals die van
eerdere leiderschap raamwerken, draagt zij wel de rol van het beschermen en verhelderen van onze
fundamentele documenten.

De geschiedenis van de JmeO Waarden, die Darlene voor het eerst presenteerde in 1985 en in 1991
door de IC werd goedgekeurd, omvat tevens aanpassingen die het GLT heeft doorgevoerd in 2003,
en die het GLF heeft aangebracht in 2011 en 2014. De FC bevestigde een update in 2017 gedurende
de University of the Nations (UofN) Workshop in Costa Rica – dit betreft de toevoeging van
‘dienstbaarheid’ als één van onze reacties op onze Geloofsovertuigingen; en tevens een update in
2018 tijdens het YWAM Together evenement in Thailand, waarmee Waarde 15 werd verhelderd.
Tegelijkertijd werd de opmaak van het document zodanig aangepast dat onze Doelstelling,
Geloofsovertuigingen, Fundamentele Waarden en de ondersteunende Bijbelreferenties in één document werden samengebracht. In het bovenstaande document, wat door de FC is goedgekeurd
in mei 2020, zijn bewoordingen aangescherpt in de Doelstelling en in de Fundamentele Waarden 4
en 7.

Dit bijgewerkte document vormt samen met de volgende ‘verbondsdocumenten’ de fundamentele
documenten van Jeugd met een Opdracht:
• 1988: The Manila Covenant [Het Manila Verbond],
• 1992: The Red Sea Covenant [Het Rode Zee Verbond],
• 2002: The Nanning Covenant [Het Nanning Verbond],
• 2010: The Jubilee Covenant [Het Jubeljaar Verbond],
• 2014: The Singapore Covenant [Het Singapore Verbond], en
• 2014: The Covenant to End Bible Poverty [Het verbond om een einde te maken aan
Bijbelarmoede].

De identiteit en missie van JmeO worden verder verduidelijkt in de zogenoemde ‘Four Legacy
Words’ [‘Vier Woorden van Erfenis’], die God gedurende de jaren aan Loren Cunningham heeft
gegeven met betrekking tot de ‘alles en iedereen’ scope van onze roeping. Dit zijn de belangrijkste
woorden van God die ons hebben geleid gedurende onze geschiedenis, en ons erfgoed als
zendingsbeweging hebben gevormd. Het betreft:

1. ‘The Covenantal Vison of the Waves’ [Het verbondsvisioen van de golven], dat Loren
in juni 1956 in de Bahama’s ontving, vlak voor zijn 21ste verjaardag.
2. ‘The Call to Disciple Nations through the Seven Spheres of Society’ [De roeping om
naties te discipelen via de zeven deelgebieden van de maatschappij] (1975)
3. ‘The Christian Magna Carta’ [Het Christelijke Handvest] (1981), en
4. ‘The Commitment to End Bible Poverty Now’ [De toewijding om een einde te maken
aan Bijbelarmoede] (1967 & 2014).
Deze zijn allemaal geworteld in de begindagen van het verhaal van JmeO, en we groeien
voortdurend in ons begrip en het toepassen van deze ‘Four Legacy Worden’.

Note: alle teksten en Bijbelverzen zijn genomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling - NBV