Privacy Verklaring

Privacyverklaring Jeugd met een Opdracht

Waarom een privacyverklaring?

Stichting Jeugd met een Opdracht (JmeO) verwerkt persoonsgegevens. Wij doen dit in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld?

Deze privacyverklaring is van toepassing op deelnemers aan onze (trainings)activiteiten,donateurs, abonnees van onze nieuwsbrieven en bezoekers van onze websites.

Op welke rechtsgrond berust onze verwerking van persoonsgegevens?

JmeO verwerkt persoonsgegevens en is daarmee verwerkingsverantwoordelijke. De rechtsgrond die wij hanteren is het vragen van toestemming aan betrokkene voor specifieke verwerkingen. Daarnaast is een deel van de verwerking noodzakelijk voor het algemeen belang van betrokkene en/of de wettelijke verplichtingen van JmeO. Hiervoor wordt geen expliciete toestemming gevraagd. Wij verwerken bijzondere categorieën persoonsgegevens met als rechtsgrond dat wij een stichting zijn, werkzaam op godsdienstig gebied.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe gebruiken wij deze informatie?
(Potentiele) deelnemers aan onze (trainings)activiteiten:
Wij verzamelen directe persoonsgegevens zoals naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Dit is noodzakelijk voor de communicatie rondom de activiteit, de financiële administratie en uw verblijf op onze locatie(s). Deze persoonsgegevens slaan we tevens op in onze relatiedatabase (wat wij hiermee doen staat nader toegelicht). Elke deelnemer wordt tevens verzocht in te stemmen met ons kindveiligheidbeleid.

Afhankelijk van de aard en de duur van de training verzamelen wij ook indirecte en bijzondere persoonsgegevens zoals een pasfoto, een persoonlijk getuigenis, informatie over allergieën en andere medische informatie zover van belang geacht door de deelnemer en JmeO. Deze
informatie gebruiken we voor de aanmeldingsprocedure en is tevens van belang voor het verblijf op onze locaties en deelname aan de betreffende activiteit. Ons uitgangspunt hierbij is dat wij niet meer informatie vragen dan noodzakelijk en altijd met expliciete toestemming van de deelnemer. Deze informatie wordt alleen gebruikt in relatie tot de training waarvoor de deelnemer zich aanmeldt. Rond u een training succesvol af die erkend is bij de University of the Nations (UofN), dan wordt dit geregistreerd bij de UofN.

Donateurs

JmeO ontvangt donaties voor algemene doeleinden en specifieke projecten binnen en buiten Nederland. Van elke donatie ontvangen wij een naam en bankrekeningnummer. Deze informatie wordt gekoppeld en opgenomen in onze financiële administratie. Daardoor kunnen we de betreffende zendeling die leiding aan dat project geeft, informeren van wie welke giften zijn ontvangen. Donaties voor algemene doeleinden en binnenlandse projecten worden ook gekoppeld aan de identiteit van de gever en worden daarnaast ook toegevoegd aan onze relatiedatabase (wat wij hiermee doen staat nader toegelicht).

Abonnees nieuwsbrieven

Om nieuwsbrieven te kunnen versturen bewaren wij contactgegevens van abonnees (naam, adres, emailadres) in onze relatiedatabase. Wij versturen zowel nieuwsbrieven per post als digitaal. Bij het verzenden van digitale nieuwsbrieven (per e-mail) maakt JmeO gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of links in onze e-mail worden aangeklikt. Op deze wijze kan JmeO haar informatie verder optimaliseren. Wilt u geen berichten van ons per post ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van JmeO (zie contactgegevens). Uzelf afmelden voor het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief kan via een link in de email zelf.

Bezoekers van onze websites (ywam.nl, jmeo.nl, ywamheidebeek.org en ywamamsterdam.com)

Met Google Analytics analyseren wij hoe onze websites worden gebruikt. Dit heeft als doel om het gebruik van de website te verbeteren.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:
● Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
● De 'Gegevens delen' opties van Google Analytics zijn uitgezet, waardoor verzamelde informatie niet gedeeld wordt met Google of andere partijen.

Daarnaast gebruiken wij Google Grants voor advertentiedoeleinden. JmeO Heidebeek gebruikt anonieme conversietracking om haar websites en advertenties te monitoren en te verbeteren.
Als wij meer cookies plaatsen dan wordt daarvoor toestemming gevraagd.
De website van JmeO kan mogelijk hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is JmeO NL verantwoordelijk voor het privacybeleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Waarvoor gebruiken wij de relatiedatabase?

Zoals hierboven beschreven bewaren wij in onze relatiedatabase contactgegevens, gegevens met betrekking tot ontvangen donaties en slaan we voorkeuren op voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
● Om informatie te kunnen geven over ons werk en te vragen om ondersteuning daarvan.
● Om donateurs gericht te kunnen bedanken voor giften
● Om inzicht te verkrijgen in de achterban en binding met specifieke projecten.

Gegevens uit deze relatiedatabase worden niet aan derden verstrekt.

Hoe gaan wij om met beeldmateriaal?

Incidenteel wordt beeldmateriaal gemaakt door JmeO. Beeldmateriaal kan gebruikt worden voor publicatie in nieuwsbrieven en op social media. Als wij foto’s van specifieke en/of eenvoudig herkenbare personen willen publiceren dan zullen wij daar altijd voorafgaand toestemming voor vragen aan betreffende personen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Tegelijk bewaren we deze ten minste zolang als specifieke regelgeving vereist en/of niet langer dan specifieke regelgeving toestaat. Voor contactgegevens in onze relatiedatabase (oud-studenten, abonnees van nieuwsbrieven) hanteren we geen bewaartermijn. Deze gegevens kunnen op verzoek wel verwijderd of gewijzigd worden (zie volgende paragraaf).

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd. U moet daarbij wel een bewijs van uw identiteit laten zien voordat wij u informatie verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.
Wijzigingen kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan de administratie van JmeO (zie contactgegevens).
U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover JmeO nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze ten allen tijde intrekken.

Beveiliging

JmeO heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Wijzigingen privacy beleid
JmeO houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. De actuele versie is altijd te vinden op onze website. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen/opmerkingen/klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Stichting Jeugd met een Opdracht
Mussenkampseweg 32, 8181 PK Heerde
Telefoon: 0578 216 000
Email: privacy@ywam.nl
JmeO is een stichting met CBF-erkenning voor goede doelen en ANBI-status.

Privacy beleid Jeugd met een Opdracht. Versie 1.6, november 2022.