God heeft ook een plan met onze 'gewone baan’

Vlak voordat Jezus opvaart naar de hemel geeft Hij ons de Grote Opdracht, ofwel het zendingsbevel. Maar wat betekent dat voor u, voor jou?

Redactie
August 3, 2023
5 min read
 leestijd

Vlak voordat Jezus opvaart naar de hemel geeft Hij ons de Grote Opdracht, ofwel het zendingsbevel. Deze opdracht motiveert ons om God te kennen en Hem bekend te maken. Maar wat betekent dat voor u, voor jou? En hoe geef je daar vorm aan in je werk als loodgieter, manager of docent? 

Door de Bijbel leren we God onder andere kennen als liefdevolle Vader, Verlosser en Koning. Jezus kwam om Gods koninkrijk te herstellen. Dat begint met vergeving van zonde en een herstelde relatie tussen God en mens. Maar uiteindelijk herstelt Hij heel de schepping tot Gods oorspronkelijke bedoeling. We kennen allemaal Jezus woorden uit Mattheus 28:18-20. Daarin zegt Hij: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” Jezus is Heer! Dat is goed nieuws voor de hele wereld.


Vervolgens gaat Hij verder. “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.” Alle volken moeten leren Gods wil te doen. Dan wordt Gods koninkrijk onder hen zichtbaar. Jezus vraagt zijn volgelingen om erop uit te gaan en daaraan bij te dragen. Maar hoe?

Drie aspecten

In eerste instantie moeten we gaan naar de volken die dit goede nieuws nog niet gehoord hebben. Het is een grote tragedie dat mensen leven zonder de kans hebben om over Jezus te horen. Uiteindelijk zal er een menigte uit alle landen en volken, van elke stam en taal voor zijn troon staan. Maar hoe kunnen zij horen als niemand het hen verkondigd heeft? Dit is het geografische aspect van deze opdracht.


Als tweede moet het evangelie ook steeds weer bekend gemaakt worden aan de volgende generatie. Iedere nieuwe generatie stelt weer andere vragen waarop vanuit het evangelie een antwoord gegeven moet worden. Dit is het tijdsaspect.


En als derde moet het evangelie levens en culturen binnendringen om verandering te brengen. De zonde - ons verzet tegen God en zijn wil – heeft niet enkel ons persoonlijke leven aangetast, maar ook de cultuur die we als mensen bouwen. God wil dat zijn wil gedaan wordt in het leven van een individu, maar ook in de maatschappij. Hele volken moeten tot zijn discipelen gemaakt worden. Dat is het transformatie-aspect.

Een politicus die in het parlement enkel uit de Bijbel preekt zal niet serieus genomen worden.

Roeping

Wat betekent dat voor ons? Sommigen ontvangen een roeping om als cross-cultureel werker Gods koninkrijk te verkondigen in een ander land. Weer een ander investeert als evangelist of jongerenwerker in de volgende generatie. Maar wat betekent het als je verpleegkundige, boekhouder of hovenier bent? Werk is niet slechts een noodzakelijk kwaad waardoor we de rekeningen kunnen betalen of kunnen geven voor wereldwijd zendingswerk. God heeft ook een plan met óns werk. Het Nederlandse woord beroep komt van roeping. Werk is door God bedacht zodat we onze gaven en talenten inzetten voor het algemeen welzijn. Dan kunnen anderen door onze houding en werkzaamheden iets zien van Gods koninkrijk. 

Cultuur

Als mensen zich geroepen voelen om het evangelie te brengen in een ander volk, bereiden ze zich voor door de taal en over de cultuur te leren. Vervolgens proberen ze het evangelie op zo’n manier te communiceren dat het aansluit bij de cultuur, zonder de essentie ervan te verliezen. Datzelfde doen we ook als we het evangelie delen met een nieuwe generatie. Hoe beantwoordt de waarheid van het evangelie de vragen die deze generatie stelt?


Op eenzelfde manier kunnen we een verschil maken in de samenleving. Loren Cunningham, de oprichter van Jeugd met een Opdracht, spreekt over sferen van de samenleving. Hij noemt er zeven: familie, religie (kerk en zending), onderwijs, viering (kunst, entertainment, sport), publieke communicatie (media), economie (inclusief zakenwereld, wetenschap en technologie) en overheid. Ieder van deze sferen kun je zien als een subcultuur. Om daarin een verschil te maken moet je begrijpen hoe die werkt en wat Gods bedoelingen zijn voor die sfeer.

Onbegrip

Een politicus die in het parlement enkel uit de Bijbel preekt zal niet serieus genomen worden. Voor sommige christenen is dat echter wel het ideaalplaatje, ‘want een politicus moet toch immers opstaan voor de waarheid!’ Vanwege het cultuurverschil tussen kerk en overheid geeft die uitspraak blijk van onbegrip voor een christen-politicus die naar eer en geweten zijn of haar werk doet. In plaats van meeleven en gebed ervaren christen-politici meer dan eens tegenstand van hun eigen broeders en zusters.


Andere christenen doen wel goed hun werk, maar gebruiken het als een dekmantel voor een undercover evangelisatie-operatie. Als we op die manier naar ons werk kijken zien we geloof en werk als twee losstaande zaken. Dat zijn ze niet!


In plaats daarvan zou Gods liefde ons moeten drijven ons werk te doen tot eer van God (Kol 3:23). We kunnen ons inzetten om ons werkveld in lijn te brengen met Gods wil. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf. Dat bestaat niet in de eerste plaats om winst te maken, maar om bij te dragen aan het welzijn van mensen, tot eer van God. Op die manier is het evangelie niet slechts relevant voor de eeuwigheid, maar ook voor het hier en nu. Reken maar dat daar gesprekken uit voortkomen waarin je kunt getuigen van wat je drijft!

Ontdekken

Als we ons voorbereiden op een beroep is daar vaak onderwijs voor nodig. Dat kan bijvoorbeeld een beroepsopleiding of een universiteit zijn. In onze seculiere samenleving wordt in het onderwijs meestal niet meer gerekend met God. Maar uiteindelijk bestuderen we zijn schepping en leren we daarmee te werken. De Bijbel spreekt niet enkel over onze relatie met God, maar vertelt ons ook heel veel over Gods bedoelingen met het dagelijks leven. Met de Bijbel kunnen we simpel gezegd evalueren of wat ons geleerd is in lijn is met die intenties, maar ook waar betere antwoorden nodig zijn. Dat hoeven we natuurlijk niet per se allemaal op eigen houtje te doen. We kunnen handen ineenslaan met andere gelovigen in dezelfde beroepssfeer of op zoek gaan naar boeken of trainingen over dit onderwerp.

Betekenis

Ons werk heeft betekenis. Dat geldt niet enkel waar we grote invloed uitoefenen op beleid, maar ook in de kleine dingen. Bonnie Wurzbacher, een christen-zakenvrouw zei: “Je vindt geen betekenis in je werk, maar je brengt betekenis naar je werk.” Dat doe je door je werk te zien in het licht van een groter geheel. En welke grotere context kun je bedenken dan het Verhaal van de Bijbel? Je kunt eens kijken naar een of meerdere van deze vragen:

  • Hoe weerspiegelt of verheerlijkt mijn werk God?
  • Hoe verzorgt of ontwikkelt mijn werk de schepping?
  • Hoe dient mijn werk andere mensen?
  • Hoe bevordert mijn werk christelijke moraal?
  • Hoe bevordert mijn werk Gods doelen?

Ons werk is onderdeel van Gods Verhaal en daarmee niet minderwaardig aan iemand die een bediening heeft in de kerk of op het zendingsveld. Want ieder heeft een rol te spelen in het getuigen van Gods koninkrijk. Dat kan in Nederland, maar misschien roept God jou ook wel je beroep te gaan uitoefenen in een land waar nog geen kerk gevestigd is.

Deel:
Redactie

Krijg onze nieuwsbrief

Geef je op om het laatste nieuws te ontvangen

Door op 'Ja, Ik geef me op!' te klikken, bevestigt u dat u akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.